Uncategorized

Onkogenne Mutacje CSF3R w przewlekłej białaczce neutrofilowej i nietypowym CML AD 6

Analiza komórek od Pacjenta 3, który miał CNL z mutacją CSF3R S783fs (Tabela S3 i Fig. S2 w Uzupełniającym Dodatku), ujawnił dramatyczną wrażliwość na inhibitor multikinazy dazatynib (Sprycel, Bristol-Myers Sąuibb), ale brak wrażliwości na inhibitory Kinazy rodziny JAK (Figura 1B). Dalsze badanie z naszym panelem siRNA specyficznych dla kinazy tyrozynowej ujawniło wrażliwość na wyciszanie niereceptora 2 kinazy tyrozynowej (TNK2) i kinazy rodziny SRC, FGR, z których oba są silnie hamowane przez dazatynib 36 (Figura 1C). Przeprowadziliśmy również profilowanie wrażliwości na leki na próbkach od dwóch pacjentów z mutacją CSF3R T618I (jeden z CNL i jeden z ETP-T-ALL). W przeciwieństwie do wzorca wrażliwości na leki u pacjentów z mutacjami obciętymi, obydwie próbki wykazywały wrażliwość na inhibitory ukierunkowane na kinazy z rodziny JAK (w tym ruksolitynib [Jakafi, Incyte]), ale oporność na dazatynib (Figura 1D i Fig. S3D i S3E w Dodatek dodatkowy). Podsumowując, funkcjonalne dane genomowe na próbkach od tych trzech pacjentów sugerują, że istnieją dwie różne klasy mutacji CSF3R: mutacje skrócone, które powodują rozregulowanie kinaz rodziny-SRK2 SRC i proksymalne mutacje błony, które powodują rozregulowanie JAK kinazy rodzinne. Dane sugerują również, że mutacje typu skracania powodują wrażliwość na dasatinib, ale nie na inhibitory kinaz JAK, podczas gdy odwrotne jest w przypadku komórek proksymalnej zmutowanej błony. Wyraźna dysregulacja szlaku sygnałowego
Aby przetestować względną zdolność transformacyjną mutacji skróconych, w porównaniu z proksymalnymi mutacjami błonowymi, w CSF3R, przeprowadziliśmy test do pomiaru wzrostu niezależnego od cytokin z użyciem linii komórkowej Ba / F3 zależnej od interleukiny-3 (Figura 1E). Obie klasy mutacji CSF3R były zdolne do indukowania transformacji komórek Ba / F3 do niezależnego wzrostu interleukiny-3, a proksymalne mutacje błony (T615A i T618I) transformowały komórki w tym teście znacznie szybciej niż mutacje skrócone (Q741X i S783fs) .
Po potwierdzeniu zdolności transformacji mutacji CSF3R, badaliśmy sygnalizację różnicową i wrażliwość na leki sugerowaną przez nasze funkcjonalne badania przesiewowe próbek białaczki mutanta CSF3R. Komórki Ba / F3 wyrażające mutację T618I lub S783fs przed lub po transformacji niezależnej od interleukiny-3, wraz z komórkami eksprymującymi dzikiego typu CSF3R lub komórki kontroli rodzicielskiej, zostały pozbawione czynnika wzrostu interleukiny-3, a lizaty komórkowe analizowano za pomocą immunoblottingu. Komórki z mutacją S783fs wykazywały wyższą ekspresję CSF3R niż komórki z allelem typu dzikiego (Figura 1F), a ta różnica była powiększona po długotrwałej hodowli w nieobecności interleukiny-3, co było zgodne z wynikami wcześniejsze badania pokazujące zakłócenie internalizacji receptora w kontekście mutacji skróconych.22-24,37 Po wycofaniu interleukiny-3 komórki Ba / F3 z mutacjami CSF3R wyrażały wysokie poziomy endogennego TNK2 i zwiększoną fosforylację kinaz rodziny SRC, zapewniając walidację początkowe czułości siRNA TNK2 i FGR obserwowane w próbkach otrzymanych od pacjenta z mutacją skróconą CSF3R (Figura 1C) i sugerujące, że TNK2 jest wcześniej nierozpoznanym pośrednim mediatorem sygnalizacji CSF3R.
Aby dokładniej zbadać potencjalne różnice sygnałowe między dwiema klasami mutacji CSF3R, przeprowadziliśmy analizę immunoblot dla fosforylacji JAK-STAT
[przypisy: kropla krwi do badania krzyżówka, bolec istotne informacje, kino sokolnia słupca ]

Zobacz też: # odkamienianie ekspresów lublin, # przepisywanie nagrań, # usuwanie oznakowania poziomego,