Uncategorized

Mutacje w DSTYK i dominujące wady rozwojowe dróg moczowych AD 3

Inni dotknięci członkowie rodziny nie mieli dowodów na dysfunkcję nerek podczas ostatniej wizyty kontrolnej. Siedmiu członków rodziny zostało sklasyfikowanych jako nietkniętych na podstawie normalnych badań ultrasonograficznych jamy brzusznej i prawidłowej czynności nerek, a sześciu z nich zostało sklasyfikowanych jako mających nieznany fenotyp ze względu na niedostępne lub nieokreślone badania ultrasonograficzne. Tabela 1. Tabela 1. Widmo mutacji DSTYK i powiązanych fenotypów. Zbadano grupę 311 pacjentów z wrodzonymi wadami nerek i dróg moczowych w celu identyfikacji niezależnych mutacji. Dane genetyczne i kliniczne dla 7 z tych pacjentów (5 z nich miało wadę wrodzoną) przedstawiono w Tabeli i na Rysunku 1.
Metody
Genotypowanie i sekwencjonowanie
Po genotypowaniu genomowym przeprowadziliśmy analizę linków w całym genomie, w autosomalnie dominującym sposobie dziedziczenia, z przypisaniem fenotypu wyłącznie do osób dotkniętych chorobą (analiza tylko do analizy). Rzadkie warianty liczby kopii zostały wykluczone przy użyciu HumanHap 650Y Genotyping BeadChips (Illumina). Przeprowadzono sekwencjonowanie całego ciała i analizę, jak opisano wcześniej10, 11 w dwóch członkach rodziny (członkowie 13 i 19).
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie Sanger DSTYK w celu walidacji danych exome i wykrycia niezależnych mutacji u 311 niespokrewnionych pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami nerek i dróg moczowych oraz u 384 zdrowych osób z grupy kontrolnej w Europie, dopasowanych do pacjentów z mutacjami DSTYK według zgłaszanej grupy etnicznej; 96 z tych kontroli zostało również dopasowanych zgodnie z miejscem rekrutacji. Kodujące egzony i flankujące introny HNF1B, PAX2 i EYA1 zsekwencjonowano u 7 pacjentów niosących mutacje DSTYK. Określiliśmy częstości alleli za pomocą publicznych baz danych, wyniki z fenotypu polimorfizmu, wersja 2 (PolyPhen-2) i dopasowanie u 22 gatunków ssaków.
Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej witrynie. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych oraz wierność badania do protokołu.
Immortalizacja limfocytów i analiza DNA
Wygenerowaliśmy limfoblastoidalne linie komórkowe od 17 członków rodziny. Wyizolowano całkowity RNA, wygenerowano komplementarny DNA (cDNA), a sekwencję Sanger przeprowadzono na cDNA z użyciem starterów obejmujących granice eksonu 2 i 3.
Testowanie immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne
Ekspresję DSTYK badano na dorosłych i zarodkowych organach myszy (zarodkowy dzień 15,5 do 18,5) oraz w nerce i moczowodzie od dawcy pediatrycznego (3 miesiące w wieku; Międzynarodowy Instytut Postępu Medycyny)
[hasła pokrewne: choroba schoenleina henocha, freddie grey, dimenhydrynat ]

Zobacz też: # chirurgia plastyczna piersi, # jonizator wody alkalicznej opinie, # strzyżenie psów grudziądz,